BOHEMIAN RAP

Posted in Ilocano Short Stories on March 1, 2018 by aichannel

Sapagkat ikaw ay parang namumukadkad na rosas
Matamis parang first class na pasas
Juicy ka parang bagong pitas na peras
Kayat pagtingin ko sa iyo hindi kukupas

Kahit pa ilang beses sumabog ang Mayon
Pupuntahan kita kahit di sumang-ayon
Susuungin ko ang rumaragasang lahar
Promise yan walang char! char!

Oo kahit di ako marunong lumangoy
Lulusong ako wala ng paligoy-ligoy
Tatawirin ko ang karagatang maalon
Pag ako’y iyong sinagot tsaka ako aahon

Lalakarin ko ang mahabang kumunoy
Di ko raw kaya sabi ng mga kulokoy
Mahirap man aking ieenjoy
Basta’t ikaw aking irog ang premyong chicken joy

Papasukin ko rin ang pinakamasukal na kagubatan
Diko alintana ang madilim na karimlan
Lapain man ng mababangis na hayop
Katapangan ko ay hindi titiklop

Sasalubungin ko rin ang mabilis na tren
Umpisahan mo na magbilang from one to ten
Dahil sa pagmamahal ko syo ako ay parang titanium
Lahat ng sugat siguradong maghihilom

Papadestino ako sa bakbakang ala-Marawi
Papatayin ko lahat ng kasapi ng Maute
Magiting akong lalaban gaya ng SAF 44
Ilalabas ko ang aking tricks na mala-Agent X44

Payag akong Ibato sa Iraq
Solid yon rock na rock
Makikipag one on one ako sa ISIS
Basta tayo laging peace

Isa lang ang diko isusuko
Ito ay ang pagpapalit rehihion yo!
Manatili kang Mormon o Muslim, Born Again o Iglesia ni Kristo
Basta ako mamamatay na Katoliko.🤣

Break it down

(Kumander Antokoy)

Advertisements

PASADOR

Posted in Ilocano Poems (Daniw) on February 28, 2018 by aichannel

Kumander Antokoy

Sa basketball ang bola ay agad ipinapasa

Kapag ang iyong bantay parang linta kung makagwardya

Huwag ng pilitin pang ito ay itira

Maliban kung may espasyo at ikaw ay libre talaga.

shaq-dunking

 

Sa baseball di naman palaging pinapatamaan ang bola

Lalo na kung ang pitcher palaging balls ang bitaw niya

Minsan mas magandang panoorin na lang ng maka-first base na

Hokage moves nagagamit rin hindi lang sa dalaga.

 

Pero sa trabaho kung ito ay sayo ipinagkatiwala

Dapat mong tapusin at huwag ipaako sa iba

Time-out na muna sa pagrampa-rampa

Last resort na dapat ang pamamasa kung hindi mo na kaya.

 

Bawal ding ituro ang iba kapag pumalpak ka

Akuin mo, huwag hugas kamay Poncio Pilato ka

Gawin mo ng maayos at huwag managasa

Iwasang maging PASADOR, naku nakakahiya.

 

PALOSEBO

Posted in Photo Journalism on February 7, 2018 by aichannel

Nagballaigi a nanguli ni Erwin Bagoyo, 42 manipud iti Magsaysay, Santa, Ilocos Sur iti poste ti palosebo tapno ibabana ti premio nga adda iti ungtona bayat iti Kannawidan a Paay-ayam a paset ti Bicentennial Celebration ti probinsia nga Ilocos Sur idi Pebrero 6, 2018. Maysa ti palosebo nga ar-arakan dagiti tattao iti agtinawen a Kannawidan Ylocos Festival. (ladawan ken teksto: Mancielito S. Tacadena)

Advertisements

2018 KANNAWIDAN YLOCOS FESTIVAL SCHEDULE OF ACTIVITIES

Posted in Photo Journalism on January 12, 2018 by aichannel

26165951_2011452662432953_9055439158370075574_n

Advertisements

KUTSINO

Posted in Ilocano Poems (Daniw) on October 20, 2017 by aichannel

Awanen nabati a garawko
Uray ania a baddekko diskumpasado
Ania ngarud ti piesa a kutiek
Napalawlawanakon kadagiti nabileg

Inutilen ti nakoronaan nga ari
Awanan bileg metten ti reyna
Paralisadon dagiti relihioso nga obispo
Narban dagiti natibker a torre

Nasdon dagiti gumarraigi a kabalio
Pilay, pukol, bimtaken ti kabkabanga
Naibukrayen ti bagis dagiti naparigat a soldado
Narpuogen ti kadakkelan a pagarian.

 

Kutsinon ti nangisit a piesa ti ahedres
Saan pay a kabaelan ti rookie
A patumbaen ti nabayagen a Grand Master
Iti antigon a chessboard ti rason.

Kumander Antokoy

Octobre 20, 2017

4:30PM5054881-White-kin-wins-chess-game-sepia-tone-Stock-Photo-checkmate

Advertisements

IDIAKON DAYTOY NGA ARAMID

Posted in Ilocano Poems (Daniw) on July 21, 2017 by aichannel

Linkin_Park-Rock_im_Park_2014-_by_2eight_3SC0327

(Bukod a Patarus ni Kumander Antokoy iti kanta a BREAKING THE HABIT ti Linkin Park)

Naibusen dagiti lagip

Kas iti naukap a sugat

Pidotek manen ti pasetko a naisina

Patienyo amin

A natalgedak ditoy siledko

Malaksid no irugik manen

 

Saanko a kayat ti maipada

Ngem makirangrangetak

Iti kaunggak maamirisko

A siak ti matiktikaw

 

Diak ammo no ania ti ilablabanko

Wenno apay nga agpukkawak

Diak ammo no apay a mairugik

Ket makaibalikasko ti diak pagay-ayatan

Ammok a saan a rumbeng

Isu nga

Idiakon daytoy nga aramid

Ita a rabii

 

Petpetko ti agasko

Irikepko a nalaing ti ridaw

Nakarkaro toy marikriknak a sakit ita

Kumpara kadagiti napalpalabas

Awan manen nabati a pagpiliak

 

Saanko a kayat ti maipada

Ngem makirangrangetak

Iti kaunggak maamirisko

A siak ti matiktikaw

 

Diak ammo no ania ti ilablabanko

Wenno no apay nga agpukkawak

Diak ammo no apay a mairugik

Ket makaibalikasak iti diak pagay-ayatan

Ammok a saan a rumbeng

Isu nga

Idiakon daytoy nga aramid

Ita a rabii

 

Ipintak kadagiti pader

Gapu ta siak ti nagbiddut

Diakon makirinnupak

Ket daytoyen ti patinggana

 

Diak ammo no ania ti ilablabanko

Wenno no apay nga agpukkawak

Diak ammo no apay a mairugik

Ket makaibalikasak iti diak pagay-ayatan

Ammok a saan a rumbeng

Isu nga

Idiakon daytoy nga aramid

Ita a rabii

 

(July 21, 2017, 2PM)

Advertisements

MALAS

Posted in Ilocano Poems (Daniw) on June 16, 2017 by aichannel

(bukod a patarus ni Kumander Antokoy iti kanta a Jinx ti Green Day manipud iti albumda a Nimrod)

 

Nayotak manen wen basolko

Ala mandarennak a sumango iti pader

Saggaysaem dagiti karbengak, ibagam a saanak a husto

Agingga a sumrek iti napuskol a kabkabangak

 

Sipat iti punguapungan, bagsol iti bukot

Dusaennak nagbalinak a dakes a lalaki

Ilansanak iti kruz ket ibagam a nangabakkan

Naabakakon sakbay pay a makaaramidak iti madi

 

Nailunodak iti adu a babawi ken kinamalas

Adaywannak ta makaaliak

Ta no saan agbiagka iti impierno

Wenno mailumlomka a padak iti kapitakan

 

Nasapulamon ti pudno a karibalmo

A manglimlimo kas nabayagen a mangay-ayat kenka

Agkam ket agpakadakan aginggat patayen nga agsinata

Nagayatka iti malas, agrungaabkan

 

Maysaak a lunod a nakakapet kenka.

Maysaak a lunod a nakakapet kenka.

Maysaak a lunod a nakakapet kenka.

Maysaak a lunod a nakakapet kenka.stock-vector-man-sitting-on-the-toilet-191209283

Advertisements